Home > Algemene_voorwaarden
Puzzels

Algemene Voorwaarden

02 januari 2008:

Onderstaande gebruikersvoorwaarden (hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op de gehele website van Prijspuzzels en het bezoeken en/of het gebruiken daarvan. De Prijspuzzels website wordt gevoerd onder de hoofddomein Prijspuzzels.nl en alle andere neven- en subdomeinen.

Zowel bezoekers als gebruikers van de website van Prijspuzzels verklaren zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid


Bezoeker: Een ieder die deze website (of pagina’s of onderdelen daarvan) op enigerlei wijze, op enig moment in de tijd ten minste één keer bezoekt of heeft bezocht. Om te kwalificeren als bezoeker doet het aantal keren dat, of het moment in de tijd waarop, een bezoek aan de website is gebracht niet ter zake.

Gebruiker: Iedere bezoeker van deze website die op enigerlei wijze, op enig moment in de tijd gebruik maakt van deze website. Er is sprake van gebruik als of vanaf het moment dat de website niets slechts meer wordt bekeken en gelezen. Er is onder meer (maar niet uitsluitend) sprake van gebruik van deze website als men een account aanmaakt en zich registreert, een formulier wordt ingevuld of wanneer anderszins gegevens worden verstrekt aan Prijspuzzels, of als men een puzzel opvraagt, invult, maakt of verzendt. Ook wanneer een puzzel slechts wordt opgevraagd/bekeken (maar er tot dan toe nooit eerder op enige wijze gebruik is gemaakt van de website) is een bezoeker verworden tot een gebruiker. Zodra een bezoeker een puzzel voor ogen heeft gekregen kan immers gebruik worden gemaakt van de puzzel, ook al zou deze niet naar Prijspuzzels worden ingezonden.

Prijspuzzels (altijd geschreven met een hoofdletter): De houder van deze website. De website van Prijspuzzels wordt gevoerd onder de hoofddomein Prijspuzzels.nl. Daarnaast kent deze website andere, gekoppelde neven- en subdomeinen die ook bij deze website horen en naar deze website leiden. Prijspuzzels is een handelsnaam van “Stichting Prijspuzzels” ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 5629 9192.

prijspuzzel (altijd geschreven zonder hoofdletter): Een puzzel op deze website die de gebruiker kan invullen en oplossen en vervolgens online kan inzenden naar Prijspuzzels, mits hij de door Prijspuzzels gevraagde vergoeding voorafgaand aan de inzending heeft voldaan. De gebruiker maakt daarna kans op de met de prijspuzzel te winnen prijs als hij de prijspuzzel volledig en correct heeft ingevuld en heeft opgelost.

Gratis puzzel: Een puzzel op deze website die de gebruiker gratis kan invullen en oplossen en vervolgens online kan inzenden naar Prijspuzzels. De gebruiker maakt doorgaans geen kans op een prijs met een door hem ingevulde, opgeloste en ingezonden gratis puzzel op deze website, tenzij anders aangegeven. Na het inzenden van de gratis puzzel krijgt de gebuiker (op een door Prijspuzzels bepaalde wijze) de uitslag van de door hem ingevulde en opgeloste gratis puzzel.

Website: Deze website van Prijspuzzels, met alle inhoud, content, teksten, afbeeldingen, video’s, applicaties en alle databases, programmatuur, scripts en broncodes, alsmede alle overige niet hiervoor genoemde zaken of onderdelen die de website in zijn totaliteit (mogelijk) maken. In dit verband vallen in het bijzonder de puzzels, puzzeluitslagen of enige puzzelcontent in algemene zin onder de definitie van deze website.

Account: Een door een gebruiker aangemaakt (besloten) profiel op deze website waarin de gebruiker onder meer zijn gegevens kan beheren, en behaalde puzzelresultaten kan bekijken. Een account kan worden aangemaakt door het registratieformulier op deze website in te vullen en te verzenden naar Prijspuzzels.

Formulier: Een door een gebruiker ingevulde (en eventueel naar Prijspuzzels verzonden) lijst met (persoons)gegevens op deze website.

Puzzel: Een op deze website in het verleden, heden of in de toekomst aangeboden of aan te bieden (moeilijke) opgave als tijdverdrijf, met bijvoorbeeld door de gebruiker in te vullen of weg te strepen letters, woorden, cijfers, getallen, of een combinatie daarvan en/of een door de gebruiker te geven oplossing ter controle van de juistheid van de door de gebruiker gemaakte opgave. De puzzels kunnen worden opgedeeld in de hiervoor gedefinieerde prijspuzzels waarmee de gebruiker een prijs kan winnen en de gratis puzzels waarmee de gebruiker (doorgaans) geen prijs kan winnen. Verder worden met puzzels niet alleen de prijspuzzels en gratis puzzels bedoeld die op de website worden aangeboden, maar ook alle verschillende soorten puzzels, van alle verschillende niveaus (moeilijkheidsgraden).

Inzending: Een prijspuzzel die door de gebruiker (naar zijn goeddunken ingevuld en opgelost) is ingestuurd naar Prijspuzzels via deze website. Wanneer een prijspuzzel door de gebruiker is ingezonden naar Prijspuzzels dient te allen tijde de door Prijspuzzels daarvoor gevraagde vergoeding te zijn voldaan door de gebruiker, al voorafgaand aan de inzending van de prijspuzzel. De inzending zelf van een prijspuzzel, wordt geacht correct te zijn gedaan als de gebruiker de ter zake doende vergoeding aantoonbaar heeft voldaan, daarna op de button ‘Inzenden’ (of een button met een soortgelijke naam) heeft geklikt op deze website, en vervolgens de bevestigingspagina op deze website heeft bereikt waarmee die inzending van betreffende prijspuzzel is bevestigd.

Een inzending kan tevens zien op een gratis puzzel die door de gebruiker naar zijn goeddunken is ingevuld en opgelost, wanneer dit uit de context blijkt.

Vergoeding: Een betaling aan Prijspuzzels voor het gebruik maken van een door Prijspuzzels aangeboden dienst of product. Een vergoeding aan Prijspuzzels kan in het bijzonder zien op de inzending van een prijspuzzel naar Prijspuzzels.

Dag: een dag van de kalender. Dagen van het weekend en/of feestdagen zijn inbegrepen wanneer deze binnen een bedoelde termijn vallen.

Algemene Voorwaarden: Het onderhavige document, waarin de (rechts)betrekkingen tussen Prijspuzzels en bezoekers en gebruikers nader uiteengezet worden. De Algemene Voorwaarden dienen om bezoekers en/of gebruikers van deze website te informeren over de rechten en plichten die zij hebben en die Prijspuzzels heeft, en dienen om de mogelijke en/of veel voorkomende situaties en/of betrekkingen die zich tussen Prijspuzzels en bezoekers en gebruikers (kunnen) voordoen te beschrijven. Als bezoeker en meer in het bijzonder als gebruiker van deze website verklaar je bekend en akkoord te zijn met deze Algemene Voorwaarden.

Privacyverklaring: In deze verklaring heeft Prijspuzzels voor je op een rij gezet hoe zij omgaat met je gegevens en privacy. Je kunt hierin lezen welke gegevens wij van je verwerken en welke invloed je daar zelf op kunt uitoefenen. Door deze website te bezoeken of te gebruiken (in de ruimste zin), verklaar je kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de Privacyverklaring van Prijspuzzels.

Disclaimer: Een document (ter vrijwaring) van Prijspuzzels waarin aansprakelijkheden in bepaalde situaties of gevallen door Prijspuzzels worden beperkt of worden afgewezen. Door deze website te bezoeken of te gebruiken (in de ruimste zin), verklaar je kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de Disclaimer van Prijspuzzels.

Artikel 2. Accounts en gebruik daarvan


2.1 Het is de gebruiker slechts toegestaan een account aan te maken als natuurlijk persoon en alleen ten behoeve van zijn eigen persoon.

2.2 De gebruiker is niet alleen een natuurlijk persoon, maar handelt ook op persoonlijke titel en niet vanuit een rechtspersoon.

2.3 Een account mag niet worden gedeeld met andere personen, zowel voor wat betreft de tenaamstelling als het feitelijke gebruik.

2.4 Het is niet toegestaan om een account over te dragen aan een derde. Als een gebruiker zijn account wenst te verwijderen dan wordt hij verzocht contact op te nemen met Prijspuzzels.

2.5 De gebruiker (één persoon) mag slechts één account in gebruik hebben.

2.6 De uniciteit van het account is gelegen in het e-mailadres; elk account op de website van Prijspuzzels is geregistreerd onder een ander e-mailadres. De gebruiker kan geen account aanmaken onder een reeds in de database voorkomend e-mailadres. Per account wordt ook een uniek accountnummer afgegeven. Het accountnummer wordt aan de gebruiker kenbaar gemaakt na het aanmaken van zijn account en is tevens te vinden onder zijn account.

2.7 Accountgerelateerde gegevens (waaronder de behaalde puzzelresultaten) mogen niet worden gedistribueerd en gepubliceerd (niet online, maar ook niet offline). De gebruiker dient alle gegevens in eigen beheer te houden.

2.8 Het aanmaken, gebruiken en beheren van een account op deze website is gratis. Voor aanvullende diensten kan Prijspuzzels (zoals dan ter plekke aangegeven) een vergoeding vragen, zulks alleen met en na de uitdrukkelijke instemming van de gebruiker.

2.9 De gebruiker dient zelf zorg te dragen voor het beheer van zijn (persoons)gegevens die hij eerder bij het aanmaken van zijn account zelf heeft opgegeven. De gebruiker is er voor verantwoordelijk dat Prijspuzzels over de juiste (persoons)gegevens van hem beschikt en zal deze, indien zich hierin wijzigingen voordoen, binnen 30 dagen wijzigen via zijn account op de website van Prijspuzzels.

Artikel 3. Algemeen gebruik van de website


3.1 De gebruiker zal deze website op een deugdelijke manier gebruiken, zoals van een gebruiker van een website in algemene zin mag worden verwacht, zodanig dat hij Prijspuzzels, zichzelf en andere bezoekers en gebruikers van deze website niet tot last is geen schade berokkent aan deze website.

3.2 Prijspuzzels kan geheel naar eigen goeddunken en zonder opgave van reden aan de gebruiker tijdelijk het account van de gebruiker deactiveren, of in het geheel verwijderen. Dit wanneer volgens Prijspuzzels sprake is van fraude, wangedrag, wanbeleid, ondeugdelijk gedrag of wanneer de gebruiker zich niet houdt aan een of meerdere (onderdelen van) bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of aan de van toepassing zijnde wetgeving.

3.3 Prijspuzzels kan de gebruiker een of meerdere waarschuwingen geven om een maatregel zoals in het vorige lid bedoeld te voorkomen. Hiertoe bestaat echter geen verplichting aan de zijde van Prijspuzzels.

Artikel 4. Communicatie en berichten


4.1 Prijspuzzels communiceert hoofdzakelijk via e-mail met gebruikers die zich eerder op (een of meerdere plekken op) haar website hebben ingeschreven. Daarnaast kan Prijspuzzels ook langs andere wegen communiceren met gebruikers van haar website, onder meer via de post, telefonisch of via SMS.

4.2 De gebruiker dient zelf zorg te dragen voor het beheer van zijn inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord) die hij eerder bij het aanmaken van zijn account zelf heeft opgegeven. Wanneer het e-mailadres dat de gebruiker voor zijn account op deze website gebruikt is gewijzigd, zal de gebruiker binnen 30 dagen nadat deze wijziging heeft plaatsgevonden zijn e-mailadres aanpassen via het door hem beheerde account op de website van Prijspuzzels.

4.3 De gebruiker begrijpt en is akkoord met het gegeven dat Prijspuzzels hem berichten kan sturen zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel als hij op een of meerdere plekken op de website (contact)gegevens achterlaat. De berichten die Prijspuzzels aan de gebruiker stuurt zijn alleen overeenkomstig het doel waarvoor de gebruiker zijn gegevens achtergelaat op een bepaalde plek op de website van Prijspuzzels.

4.4 In de Privacyverklaring van Prijspuzzels is uitvoerig uiteengezet hoe Prijspuzzels omgaat met je gegevens en welke (e-mail)berichten je als gebruiker kunt ontvangen. Voorts wordt de strekking van de verschillende type berichten geduid en hoe je je als gebruiker kunt uitschrijven voor de verschillende type e-mailberichten. Je vindt deze uiteenzetting onder ‘Type e-mailberichten van Prijspuzzels, strekking hiervan en uitschrijfmogelijkheid’ in de Privacyverklaring. De gebruiker verklaart zich expliciet en ondubbelzinnig akkoord met het door Prijspuzzels gevoerde e-mailbeleid en het beleid ter zake van andersoortige berichten van Prijspuzzels.

Artikel 5. Gratis gebruik, betaald gebruik en betalingen


5.1 Het bezoeken of gebruiken van de website van Prijspuzzels is in beginsel gratis, behoudens uitzonderingen die in navolgende leden van dit artikel worden besproken. De bezoeker of gebruiker kan de website onbeperkt bezoeken, informatie opvragen en gebruik maken van de door Prijspuzzels aangeboden tools, en applicaties op haar website. Hieronder vallen in het bijzonder de gratis puzzels die Prijspuzzels via haar website aanbiedt aan de gebruiker. Het gratis gebruik van de website veronderstelt in alle gevallen dat de bezoeker of gebruiker in lijn met deze Algemene Voorwaarden gebruik maakt van de website.

5.2 Een uitzondering als bedoeld in het vorige lid van dit artikel zijn de puzzels waarmee de gebruiker een prijs kan winnen (ook genoemd de prijspuzzels). Als de gebruiker kans wil maken op een prijs die wordt weggegeven aan één van de goede inzenders van een prijspuzzel, wordt de gebruiker om een kleine vergoeding gevraagd bij het inzenden van de door hem gemaakte prijspuzzel naar Prijspuzzels.

5.3 Het bezoeken of gebruiken van deze website is in algemene zin niet verplicht, noch is het meedoen aan en tegen betaling inzenden van puzzels waarmee de gebruiker een prijs kan winnen verplicht. Het staat de gebruiker geheel vrij om op enig moment al dan niet mee te doen aan een of meerdere puzzels op deze website waarmee de gebruiker een prijs kan winnen.

5.4 Als de gebruiker een gemaakte prijspuzzel naar Prijspuzzels inzendt en hier de bij de puzzel aangegeven vergoeding voor heeft betaald wordt de gebruiker een kans geleverd om de prijs te winnen die met de betreffende prijspuzzel wordt weggegeven.

5.5 De (hoogte van de) vergoeding voor het inzenden van een prijspuzzel wordt altijd vooraf en duidelijk kenbaar gemaakt aan de gebruiker.

5.6 Er is geen teruggave mogelijk van de gedane betaling voor het inzenden van een puzzel waarmee de gebruiker kans maakt(e) op een prijs. Dit geldt voor alle puzzels die door Prijspuzzels werden, worden en nog zullen worden aangeboden waarmee de gebruiker kans maakt(e) op een prijs. De in het vierde lid van dit artikel bedoelde kans wordt de gebruiker immer geleverd.

5.7 Het in het vorige lid bepaalde geldt ook wanneer de gebruiker eenzelfde puzzel meerdere keren inzendt naar Prijspuzzels, en wel voor al die keren dat de gebruiker een puzzel inzendt en alle betalingen dienaangaande. Dit voor zover het mogelijk is een puzzel meerdere keren in te zenden.

5.8 Naast de uitzondering zoals beschreven in het tweede lid van dit artikel kunnen er andere uitzonderingen zijn op artikel 5.1. Ook voor andere diensten, of door Prijspuzzels geleverde producten kan Prijspuzzels (zoals dan ter plekke aangegeven) een (aanvullende) vergoeding vragen. De vergoeding (en de hoogte daarvan) voor een te leveren dienst of product wordt altijd vooraf en duidelijk kenbaar gemaakt aan de gebruiker.

5.9 Het staat Prijspuzzels vrij om onderdelen of applicaties van of rondom deze website die nu of eerder gratis worden of werden aangeboden aan de bezoeker of gebruiker op een door Prijspuzzels te bepalen moment in de tijd (nog slechts) tegen betaling aan te bieden. Het is aan de gebruiker of zij alsdan (nog) gebruik wenst te maken van die onderdelen of applicaties van of rondom deze website tegen een door Prijspuzzels bepaalde vergoeding.

5.10 Prijspuzzels kan de prijzen van door haar geleverde diensten of producten naar eigen goeddunken aanpassen op enig moment. Het is aan de gebruiker of zij alsdan (nog) gebruik wenst te maken van die diensten of producten van of rondom deze website tegen de door Prijspuzzels bepaalde nieuwe vergoeding.

5.11 De minimumleeftijd voor het afnemen van betaalde diensten of producten die door Prijspuzzels worden aangeboden bedraagt achttien jaar. Zodra de gebruiker een dienst of product afneemt en daar een betaling voor verricht, verklaart hij ten minste de leeftijd van achttien jaar te hebben bereikt op het moment dat de dienst of het product feitelijk door hem wordt afgenomen.

5.12 Als de gebruiker niet de leeftijd van achttien jaar heeft op het moment dat hij betaalde diensten of producten afneemt van Prijspuzzels, dan zal de gebruiker nadrukkelijk toestemming aan zijn wettelijke vertegenwoordigers (zijn ouders, zijn gezaghebbers of zijn voogd) hebben gevraagd om de betaalde diensten of producten tegen betaling te mogen afnemen, en verklaart de gebruiker dat hij deze toestemming ook heeft gekregen. De wettelijke vertegenwoordigers van de gebruiker verklaren zich in dit geval mede akkoord met het afnemen van de betaalde diensten of producten, alsook met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 6. Inzendingen van prijspuzzels, juistheid van gemaakte en ingezonden prijspuzzels en prijswinnaars


6.1 Zodra de gebruiker een correct door hem ingevulde en opgeloste puzzel inzendt naar Prijspuzzels waarmee de gebruiker een prijs kan winnen, alsmede voorafgaand aan de inzending de hiervoor gevraagde vergoeding heeft voldaan aan Prijspuzzels, maakt de gebruiker kans op de prijs die met de betreffende puzzel is te winnen.

6.2 De prijspuzzel zelf kan onder meer of bijvoorbeeld bestaan uit door de gebruiker in te vullen of weg te strepen letters, woorden, cijfers, getallen, of een combinatie daarvan en/of een door de gebruiker te geven oplossing ter controle van de juistheid van de door de gebruiker gemaakte prijspuzzel.

6.3 De gebruiker maakt nooit kans op een met een prijspuzzel te winnen prijs als de door hem ingezonden prijspuzzel niet volledig en correct door hem is ingevuld en opgelost. Dit is al het geval wanneer de gebruiker ten minste één fout maakt in de door hem ingezonden prijspuzzel.

6.4 Alleen Prijspuzzels bepaalt of de gebruiker een prijspuzzel volledig en correct heeft ingevuld en heeft opgelost of dat de gebruiker één of meerdere fouten heeft gemaakt in de door hem ingezonden prijspuzzel.

6.5 De instructies voor de handelswijze die leidt tot het correct invullen en oplossen van een prijspuzzel staan telkens bij de prijspuzzel aangegeven. De gebruiker verklaart hiermee bekend en akkoord te zijn.

6.6 Als de gebruiker enige of zelfs de minste twijfels heeft over de wijze waarop hij een prijspuzzel dient in te vullen en/of op te lossen zal hij altijd afzien van inzending van de betreffende prijspuzzel en evenmin de vergoeding aan Prijspuzzels voldoen om kans te maken op de met de betreffende prijspuzzel te winnen prijs.

6.7 De daadwerkelijke inzending van een prijspuzzel en/of de betaling van de vergoeding voorafgaand aan het inzenden van een prijspuzzel door de gebruiker vormen een ondubbelzinnige instemming met het vijfde lid van dit artikel.

6.8 De winkans op een met een prijspuzzel te winnen prijs wordt bepaald door het totale aantal inzendingen van de gebruiker voor die prijspuzzel te delen door het totale aantal inzendingen voor die prijspuzzel dat gedurende de gehele inzendtermijn is gedaan door alle gebruikers tezamen voor die prijspuzzel.

6.9 Prijspuzzels is niet verplicht om de bezoeker of gebruiker te informeren over de winkans die de gebruiker heeft op een door Prijspuzzels aangeboden prijspuzzel. De winkans per inzending is bovendien afhankelijk van het totale aantal correcte inzendingen waarbij de prijspuzzel (naar het oordeel van Prijspuzzels) volledig en correct is ingevuld en opgelost, en is derhalve niet vooraf bekend of in te schatten.

6.10 Voor zover het mogelijk is een prijspuzzel meerdere keren in te zenden naar Prijspuzzels, verhoogt de gebruiker zijn winkans op de met die prijspuzzel te winnen prijs te winnen naar evenredigheid.

6.11 Voor zover het mogelijk is een prijspuzzel meerdere keren in te zenden naar Prijspuzzels kan Prijspuzzels het aantal keren dat de gebruiker een prijspuzzel kan inzenden geheel naar eigen goeddunken begrenzen.

6.12 Als sprake is van begrenzing voor wat het aantal keren dat een prijspuzzel kan worden ingezonden, zal deze begrenzing evenzo gelden voor alle andere gebruikers die de betreffende prijspuzzel kunnen inzenden naar Prijspuzzels.

6.13 De termijn waarbinnen de gebruiker een prijspuzzel kan inzenden (ook genoemd de inzendtermijn) wordt op de website vermeldt bij de betreffende prijspuzzel.

6.14 Een maandpuzzel kan de gebruiker slechts inzenden gedurende de maand waarin de prijspuzzel actief is op de website. De inzendtermijn voor een maandpuzzel bedraagt een maand en begint om 0.00hr op de eerste dag van de maand. De inzendtermijn sluit op de laatste dag van dezelfde maand om 24.00hr.

6.15 Een jaarpuzzel kan de gebruiker slechts inzenden gedurende het jaar waarin de prijspuzzel actief is op de website. De inzendtermijn voor een jaarpuzzel bedraagt een jaar en begint om 0.00hr op de eerste dag van het jaar. De inzendtermijn sluit op de laatste dag van hetzelfde jaar om 24.00hr.

6.16 Het is de gebruiker toegestaan om (gelijktijdig) mee te doen aan alle prijspuzzels die Prijspuzzels via haar website op enig moment aanbiedt of nog zal aanbieden, en deze in te zenden.

6.17 Per prijspuzzel wordt er één prijs weggegeven na afloop van de inzendtermijn. Dientengevolge is er per prijspuzzel precies één prijswinnaar na afloop van de inzendtermijn.

6.18 Prijspuzzels kan bij specifieke prijspuzzels afwijken van het in het vorige lid bepaalde. Dit wordt alsdan bij de betreffende prijspuzzel aangegeven door het aantal weg te geven prijzen en het aantal mogelijke prijswinnaars bij die prijspuzzel te vermelden.

6.19 Als na afloop van de inzendtermijn blijkt dat geen enkele gebruiker een bepaalde prijspuzzel heeft ingezonden, en deze volledig en correct heeft ingevuld en heeft opgelost, is er geen prijswinnaar. In dat geval zal Prijspuzzels de met die prijspuzzel te winnen prijs niet weggeven.

6.20 De prijswinnaar wordt per prijspuzzel gerandomiseerd getrokken uit alle correct gedane inzendingen van alle gebruikers die de betreffende prijspuzzel volledig en correct hebben ingevuld en hebben opgelost (en bovendien de voor de inzending gevraagde vergoeding hebben voldaan aan Prijspuzzels) gedurende de inzendtermijn van de betreffende prijspuzzel.

6.21 Alle inzendingen van alle gebruikers met een volledig en correct ingevulde en opgeloste prijspuzzel hebben een gelijke kans om getrokken te worden. Na de trekking wordt gekeken welke gebruiker bij de inzending hoort. De gebruiker die hoort bij de getrokken inzending is de prijswinnaar op de betreffende prijspuzzel.

6.22 Prijspuzzels is wettelijk niet verplicht de trekking van prijswinnaars te laten verrichten door een notaris, en kan alle trekkingen geheel zelf verzorgen.

6.23 Familieleden, relaties en bekenden van Prijspuzzels, of andere personen die direct of indirect aan haar zijn gelieerd zijn uitgesloten voor het winnen van prijzen via deze website. Dit geldt zowel voor de prijzen die worden weggegeven op de prijspuzzels als prijzen die worden weggegeven in het kader van andersoortige acties.

6.24 De met een prijspuzzel te winnen prijs wordt in ieder geval beschreven (en in sommige gevallen ook afgebeeld) op de pagina van de website die de feitelijke prijspuzzel bevat. De gebruiker wordt geacht bekend te zijn met de op de door hem gemaakte prijspuzzel te winnen prijs en de inhoud daarvan, zodra hij die prijspuzzel inzendt naar Prijspuzzels en/of de betaling van de vergoeding voor het inzenden van die prijspuzzel heeft verricht.

6.25 De in het vorige lid bedoelde afbeelding van een prijs kan afwijken van de werkelijke gedaante van die prijs.

6.26 Indien de door een prijswinnaar gewonnen prijs niet meer leverbaar mocht zijn, kan en mag Prijspuzzels de prijswinnaar geheel naar eigen inzicht en zonder zijn toestemming, een gelijksoortige, vervangende prijs leveren, met een gelijke geldelijke waarde als de geldelijke waarde van de oorspronkelijke prijs. De waarde van de oorspronkelijke prijs wordt doorgaans op deze website bij de te winnen prijs aangegeven.

6.27 Indien de door een prijswinnaar gewonnen prijs niet meer leverbaar mocht zijn, en Prijspuzzels naar haar bevindingen geen gelijksoortige, vervangende prijs kan leveren zoals bedoeld in het vorige lid, kan en mag Prijspuzzels de prijswinnaar een geldbedrag uitkeren ten minste gelijk aan de geldelijke waarde van de oorspronkelijke prijs. De waarde van de oorspronkelijke prijs wordt doorgaans op deze website bij de te winnen prijs aangegeven.

6.28 Prijspuzzels behoudt zich het recht voor om de met een prijspuzzel te winnen prijs te wijzigen, wanneer al tijdens de looptijd van een prijspuzzel blijkt dat de oorspronkelijke prijs horend bij die prijspuzzel niet meer leverbaar is. De prijs wordt in dat geval vervangen door een gelijksoortige prijs met een gelijke geldelijke waarde als de geldelijke waarde van de oorspronkelijke prijs.

6.29 Een prijswinnaar ontvangt doorgaans uiterlijk binnen 35 dagen na afloop van de inzendtermijn van de betreffende prijspuzzel bericht over de door hem gewonnen prijs.

6.30 De gebruiker stemt ermee in dat een beperkt gedeelte van zijn persoonsgegevens en puzzelgegevens gepubliceerd mogen worden op deze website (in het bijzonder op de pagina Prijswinnaars), als de gebruiker een prijs wint met een of meerdere prijspuzzels op deze website. In dit kader kan en mag ook de informatie over de door hem gewonnen prijs worden gepubliceerd op de website, zoals de naam, de waarde, de beschrijving en een afbeelding van de gewonnen prijs. Onder de in dit lid bedoelde persoonsgegevens vallen onder meer de voornaam, de achternaam, en de woonplaats van de gebruiker, alsook het land waarin de gebruiker woonachtig is, zoals op dat moment opgegeven in het account dat de gebruiker in beheer heeft op deze website. Onder de in dit lid bedoelde puzzelgegevens vallen onder meer de informatie over de door de gebruiker gemaakte prijspuzzel waarop hij een prijs heeft gewonnen en zijn (actuele) puzzelstatus (ranking).

6.31 Zodra de gebruiker een of meerdere prijspuzzels inzendt naar Prijspuzzels verklaart hij zich bekend met de pagina ‘Prijswinnaars’ van deze website en de wijze waarop Prijspuzzels gegevens publiceert van prijswinnaars.

6.32 Een prijswinnaar wordt doorgaans uiterlijk binnen 40 dagen na afloop van de inzendtermijn van de betreffende prijspuzzel bekend gemaakt op de pagina ‘Prijswinnaars’ van deze website.

6.33 Prijspuzzels mag prijswinnaars zoals beschreven in dit artikel voor onbepaalde tijd publiceren op haar website, doch in ieder geval voor een periode van 5 jaar na de eerste datum van publicatie van de betreffende prijswinnaar.

6.34 De gebruiker kan niet communiceren met Prijspuzzels over de uitslag van de trekking van de prijswinnaars.

6.35 De gebruiker kan niet communiceren met Prijspuzzels over de uitslag of over het al dan niet volledig en correct invullen en oplossen van de door hem ingezonden prijspuzzels.

6.36 Prijspuzzels publiceert de uitslag van alle door haar aangeboden prijspuzzels niet op haar website, noch maakt zij de uitslag van de door haar aangeboden prijspuzzels op enige andere manier aan de gebruiker kenbaar, ook niet na afloop van de inzendtermijn of nadat de prijswinnaar voor een prijspuzzel bekend is gemaakt.

6.37 Prijspuzzels kan op enig moment afwijken van het in het vorige lid bepaalde, geheel naar eigen goeddunken, en precies voor die prijspuzzels waarvoor zij dat wenselijk acht.

6.38 Prijspuzzels kan op enig moment besluiten dat het met bepaalde door haar uit te kiezen gratis puzzels ook mogelijk is om een prijs te winnen. Artikel 5 en 6 van deze Algemene Voorwaarden en de afzonderlijke leden daarvan zijn alsdan waar mogelijk zoveel mogelijk in gelijke mate van toepassing op de gratis puzzels waarmee de gebruiker een prijs kan winnen, tenzij door Prijspuzzels anders aangegeven op haar website.

6.39 Prijspuzzels kan via andersoortige acties, buiten de door haar aangeboden puzzels om eveneens een of meerdere prijzen weggeven. Artikel 5 en 6 van deze Algemene Voorwaarden en de afzonderlijke leden daarvan zijn alsdan waar mogelijk zoveel mogelijk in gelijke mate van toepassing op die andersoortige acties waarmee de gebruiker een prijs kan winnen, tenzij door Prijspuzzels anders aangegeven op haar website.

Artikel 7. Schade en aansprakelijkheid van Prijspuzzels


7.1 Prijspuzzels is niet aansprakelijk voor de schade (in de ruimste zin) die de bezoeker of gebruiker via haar website meent te hebben geleden of te zullen lijden.

7.2 Voor zover Prijspuzzels wel door de bezoeker of gebruiker aansprakelijk zou worden gesteld is zij slechts aansprakelijk voor de daadwerkelijk door de bezoeker of gebruiker geleden schade.

7.3 Schade zoals bedoeld in het vorige lid zal ten hoogste en alleen zien op of verband houden met de door die bezoeker of gebruiker aan Prijspuzzels verrichte betalingen. Financiële schade buiten de door de bezoeker of gebruiker aan Prijspuzzels verrichte betalingen, alsmede immateriële schade, alsmede elke andere soort schade, van welke hoogte dan ook, kan geen onderdeel vormen van de schade die de bezoeker of gebruiker heeft geleden of nog zal lijden.

7.4 Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat deze redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt door de bezoeker of gebruiker, schriftelijk te worden medegedeeld aan Prijspuzzels middels een aangetekende brief.

7.5 Prijspuzzels mag de bezoeker of gebruiker per direct weren voor elk (vervolg)bezoek of elk (vervolg)gebruik van haar website, wanneer de bezoeker of gebruiker Prijspuzzels aansprakelijk stelt voor schade die hij meent te hebben geleden of te lijden.

7.6 Het weren van de bezoeker of de gebruiker zoals in het vorige lid bedoeld kan onder meer bestaan uit een definitief royement van het door hem beheerde account op de website van Prijspuzzels, en/of het opleggen van (deel)blokkades op de website, al dan niet op accountbasis en/of op basis van het IP adres van de bezoeker of gebruiker.

Artikel 8. Schade en aansprakelijkheid van de bezoeker of gebruiker


8.1 De bezoeker of gebruiker is aansprakelijk voor schade die door een hem toerekenbare tekortkoming is ontstaan. De bezoeker of gebruiker is tevens aansprakelijk voor schade en gevolgschade indien die schade is ontstaan door opzet, of door roekeloos gedrag waarvan hij enigszins had kunnen vermoeden of verwachten dat Prijspuzzels en/of haar website schade zou worden berokkend. Hieronder specifiek mede begrepen schade en gevolgschade die verband houdt met (schending van) het in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden bepaalde en hieronder ook mede begrepen schade die verband houdt met het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde.

8.2 De bezoeker of gebruiker vrijwaart Prijspuzzels tegen aanspraken door derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Prijspuzzels zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is op het gebruik dat door de bezoeker of gebruiker is gemaakt van (delen van) of rondom de website van Prijspuzzels in algemene zin, en in het bijzonder van door haar aangeboden diensten of producten en door de bezoeker of gebruiker opgevraagde informatie alsmede de eventuele intellectuele eigendomsrechten daarop.

8.3 Prijspuzzels kan de bezoeker of gebruiker aansprakelijk stellen voor enige schade en gevolgschade die zij heeft (geleden), meent te lijden, of (in haar ogen) nog zal gaan lijden. Prijspuzzels kan de daadwerkelijke en/of te verwachten kosten voor die schade verhalen op de bezoeker of gebruiker die de schade en gevolgschade (heeft) veroorzaakt.

8.4 De bezoeker of gebruiker kan door Prijspuzzels verantwoordelijk gehouden worden voor een door een aan hem (direct of indirect) verbonden derde en de schade en gevolgschade die de betreffende derde veroorzaakt. Het staat Prijspuzzels vrij om schade en gevolgschade te verleggen op de bezoeker of gebruiker waarvoor of waardoor de derde de schade veroorzaakt of heeft kunnen veroorzaken.

Artikel 9. Intellectuele rechten, bescherming daarvan en geheimhouding


9.1 Alle intellectuele rechten en eigendommen en andere eigendomsrechten, onder meer auteursrechten, merkrechten, productnamen en handelsnamen, (in de informatie) van, op, achter of omtrent deze website zijn eigendom van Prijspuzzels, dan wel van een licentiegever. Het bezoeken en/of gebruiken van deze site geeft de bezoeker en/of gebruiker nadrukkelijk niet de mogelijkheid van enige overdracht, licentie of ander gebruiksrecht ten aanzien van deze rechten.

9.2 Prijspuzzels behoudt zich expliciet en in de ruimste zin alle rechten voor ten aanzien van de inhoud van deze website.

9.3 Prijspuzzels behoudt zich expliciet en in de ruimste zin alle rechten voor ten aanzien van de vormgeving van deze website.

9.4 Het is de bezoeker en/of gebruiker zowel online als offline niet toegestaan (in de ruimste zin) om deze website (of onderdelen daarvan) of door Prijspuzzels aan de gebruiker gezonden e-mailberichten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, of te gebruiken voor eigen of voor andere doeleinden, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Prijspuzzels.

9.5. Het is ook niet-bezoekers of niet-gebruikers (ofwel derden) zowel online als offline niet toegestaan (in de ruimste zin) om deze website (of onderdelen daarvan) of door Prijspuzzels aan gebruikers gezonden e-mailberichten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, of te gebruiken voor eigen of voor andere doeleinden, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Prijspuzzels.

9.6 In het bijzonder vallen onder het in de vorige leden bedoelde, de door Prijspuzzels in het verleden of heden aangeboden, of in de toekomst nog aan te bieden gratis puzzels en prijspuzzels (van alle soorten, types en niveaus), de uitslag daarvan of enige informatie daaromtrent, en alle overige puzzelcontent in de ruimste zin op deze website.

9.7 De bezoeker en/of gebruiker houdt zijn puzzelresultaten, zijn bevindingen en de door hem gebruikte methodieken ten aanzien van het invullen en/of oplossen van puzzels op de website geheel voor zichzelf. Het is de bezoeker of gebruiker niet toegestaan hier mededelingen over te doen aan bezoekers en gebruikers van deze website of derden (in de ruimste zin), noch heeft hij het recht deze openbaar te maken of hier op enige wijze over te publiceren (zowel online als offline).

9.8 Het in de artikelen 8 en 9 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde geldt voor zover van toepassing tevens voor derden die (direct of indirect) op enigerlei wijze zijn verbonden aan de bezoeker of gebruiker van deze website, alsook voor derden die dat niet zijn in het algemeen.

9.9 Bij schade zoals bedoeld in of voortvloeiend uit het artikel 8 en/of artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan Prijspuzzels aanvullend een boete aan de bezoeker of gebruiker opleggen van maximaal €10.000,- per overtreding, per schending, of per gebeurtenis die tot de schade en/of gevolgschade heeft geleden, of nog zal lijden, zulks naast de daadwerkelijke of te verwachten kosten voor door de bezoeker en/of gebruiker of derde veroorzaakte schade en gevolgschade zelf.

Artikel 10. Overmacht


10.1 Prijspuzzels is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de bezoeker of gebruiker indien op enigerlei wijze sprake is van overmacht, en Prijspuzzels gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid (voorzien of niet voorzien) die niet is te wijten aan de schuld van Prijspuzzels en waarop Prijspuzzels niet in die mate invloed kan uitoefenen zodat de verplichting jegens de bezoeker of gebruiker kan worden nagekomen.

10.2 Voor zover Prijspuzzels wel zou zijn gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de bezoeker of gebruiker geldt die verplichting alleen voor bezoekers of gebruikers die een of meerdere betalingen aan Prijspuzzels hebben verricht waar de verplichting van Prijspuzzels jegens de bezoeker of gebruiker uit voortvloeit.

10.3 Er geldt geen teruggave van door de bezoeker of gebruiker gedane betalingen ten tijde van de situatie waarin sprake is van overmacht, indien Prijspuzzels de verplichting jegens de bezoeker of gebruiker gewoon of alsnog kan nakomen of op een gelijkwaardige door Prijspuzzels te bepalen manier kan nakomen ten aan zien van die betalingen, al tijdens de situatie waarin sprake is van overmacht is of binnen afzienbare termijn nadat de situatie waarin sprake is van overmacht niet meer bestaat.

10.4 De in dit artikel bedoelde overmacht kan verschillende oorzaken hebben, waaronder mede (maar niet uitsluitend) begrepen stakingen, oorlogsgevaar, brand, overstromingen of andere natuurrampen, computerstoringen, blokkades, crashes, en storingen van de webserver of webservers waarop deze website wordt gehost, piekbelastingen in de bezoekersaantallen op deze website, en andere storingen en gebeurtenissen.

Artikel 11. Apparatuur van de bezoeker of gebruiker


De bezoeker of gebruiker zou deze website met verschillende apparaten kunnen bezoeken of gebruiken. Hieronder vallen onder meer een (desktop) pc, notebook, netbook, tablet, een mobiele (internet) telefoon, en een Smartphone. Prijspuzzels kan in alle gevallen niet instaan voor een correcte en/of volledige werking van haar website met de uiteenlopende apparaten waarmee de bezoeker of gebruiker haar website zou kunnen bezoeken of gebruiken.

Artikel 12. Aanvullende voorwaarden, verklaringen, reglementen en regels


Het staat Prijspuzzels vrij om op enig moment op enigerlei wijze aanvullende voorwaarden, verklaringen, reglementen en regels op te stellen naast en/of als aanvulling op deze Algemene Voorwaarden, de Privacyverklaring, de Disclaimer en de teksten op haar website en in haar e-mailberichten.

Artikel 13. Strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden, de Privacyverklaring, en de Disclaimer


Naast deze Algemene Voorwaarden beschikt Prijspuzzels ook over een Privacyverklaring en een Disclaimer. Voor een groot gedeelte hebben de Privacyverklaring en de Disclaimer andere inhoud en andere strekkingen dan deze Algemene Voorwaarden. Indien sprake is van strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden, de Privacyverklaring en de Disclaimer onderling, dan domineren de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden ten opzichte van de Privacyverklaring en/of de Disclaimer.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


14.1 Op de rechtsverhoudingen tussen Prijspuzzels en de bezoeker of gebruiker van de website van Prijspuzzels is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 De rechtbank te Alkmaar is exclusief bevoegd in geval van geschillen tussen de bezoeker of gebruiker en Prijspuzzels. Wanneer de rechtbank te Alkmaar niet bevoegd is dan is de rechtbank te Amsterdam exclusief bevoegd.

14.3 Een bezoeker of gebruiker kiest alleen domicilie op het door hem aan Prijspuzzels opgegeven woonadres, of anders zijn opgegeven correspondentieadres, voor ontvangst en betekening van (alle) gerechtelijke en/of buitengerechtelijke stukken.

Artikel 15. Beschikbaarheid van de Algemene Voorwaarden


De meest actuele Algemene Voorwaarden vind je altijd op www.prijspuzzels.nl/algemene_voorwaarden. Daarnaast zijn de Algemene Voorwaarden gelinkt onderaan elke pagina van de website van Prijspuzzels, in de footer. De Algemene Voorwaarden worden verder onder meer expliciet voorgelegd bij het aanmaken van een account op de website.

Artikel 16. Wijziging van de Algemene Voorwaarden


De Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wanneer Prijspuzzels wijzigingen aanbrengt in deze Algemene Voorwaarden, zal de ‘laatste versie’ datum bovenaan het document worden aangepast. Prijspuzzels raadt bezoekers en gebruikers aan de Algemene Voorwaarden met enige regelmaat door te nemen en te controleren op eventuele wijzigingen.

Artikel 17. Geldigheid van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en strijdigheid


17.1 Indien (onderdelen van) een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de Algemene Voorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven. De (onderdelen van de) bepalingen die niet rechtsgeldig blijken te zijn of niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen (onderdelen van de) bepalingen, zodanig dat de vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn.

17.2 Voor zover sprake is van strijdigheid tussen (onderdelen van) bepalingen binnen deze Algemene Voorwaarden mag en zal Prijspuzzels steeds de voor haar meest gunstige (onderdelen van de) bepalingen laten domineren op de voor haar minder gunstige strijdige (onderdelen van de) bepalingen, en daar naar kunnen handelen jegens de bezoeker of gebruiker.